Valikko

Tällä sivulla on kuvattu omatoimisen käytännön koulutuksen tavoitteet ja sisältö, sekä annettu ohjeet sen suorittamiseksi.

Omatoimisen käytännön koulutuksen tavoitteena on varmistaa, että kauko-ohjaaja pystyy kaikissa tilanteissa:

 • Operoimaan luokan C2 miehittämätöntä ilma-alusjärjestelmää (UAS) sen rajoitusten puitteissa
 • Suorittaa kaikki ohjausliikkeet tasaisesti ja tarkasti
 • Harjoittaa hyvää arviointikykyä ja lentotaitoja
 • Hyödyntää teoriaosaamista
 • Säilyttää miehittämättömän ilma-aluksen (UA) hallinta kaikissa tilanteissa siten, ettei synny todellista epäilystä menettelyn tai ohjausliikkeen onnistumisesta

Kauko-ohjaajan tulisi suorittaa omatoiminen käytännön koulutus ominaisuuksiltaan ja painoltaan  vastaavalla UAS:lla kuin mitä hän aikoo käyttää todellisessa UAS-operaatiossaan. Näihin ominaisuuksiin kuuluvat lento-ominaisuudet (esim. kiinteäsiipinen/ multikopteri)), hallintajärjestelmä (manuaalinen vai automaattinen, ihmisen ja laitteen välinen käyttöliittymä (HMI)). Tämä tarkoittaa maksimilentoonlähtömassaltaan (MTOM) alle 4 kg UA:ta, joka on CE-merkintää koskevan siirtymäkauden päättymisen jälkeen varustettu C2-luokan CE-merkinnällä.

Jos on tarkoitus operoida sekä manuaalisella että automaattisella hallintajärjestelmällä, tulee omatoiminen käytännön koulutus toteuttaa molempia  järjestelmiä käyttäen. Jos UAS:ssä on useita automaattitoimintoja, kauko-ohjaajan tulisi osoittaa taitonsa kaikkien automaattitoimintojen osalta.

Omatoimisen käytännön koulutuksen tulisi sisältää vähintään harjoituksia lentoonlähtöjen tai laukaisujen, laskeutumisten tai paluun lähtöpaikkaan, tarkkuusohjausliikkeiden ja leijuntasuuntien osalta siten, että pysytään jatkuvasti halutulla toiminta-alueella. Lisäksi kauko-ohjaajan tulisi harjoitella menettelyjä epänormaalien tilanteiden varalta (esim. kotiinpaluu-toiminto (RTH)) valmistajan käsikirjan mukaisesti

 

Omatoimisen käytännön koulutuksen osaamisalueet

Suorittaessaan omatoimista käytännön koulutusta, kauko-ohjaajan tulisi suorittaa riittävä määrä lentoja saavuttaakseen kohtuullisen tieto- ja taitotason UAS:n operointia varten.

Harjoittelussa ja koulutuksessa tulee ottaa huomioon seuraavat käytännön osaamisalueet:

1) UAS-operaation valmistelussa tulisi:

 • varmistaa, että valittu hyötykuorma on yhteensopiva toiminnassa käytettävän UAS:n kanssa, toiminta-alue on aiottuun toimintaan sopiva, ja UAS täyttää alueen tekniset vaatimukset
 • määrittää toiminta-alue, missä operaatio aiotaan toteuttaa, alakategorian A3 ehtojen mukaisesti (UAS.OPEN.040)
 • määrittää toiminta-alue ottaen huomioon UAS:n ominaisuudet
 • tunnistaa kyseisen toiminta-alueen mahdolliset rajoitukset (esim. lähellä sijaitsevat kieltoalueet, rajoitusalueet ja UAS-ilmatilavyöhykkeet sekä niiden sisältämät ehdot), ja tarvittaessa hakea lupaa alueesta vastaavalta taholta.
 • tunnistaa UAS-operaation tavoitteet
 • tunnistaa toiminta-alueella olevat esteet ja mahdolliset ulkopuoliset ihmiset, jotka voivat estää tai hankaloittaa aiottua UAS-operaatiota
 • tarkistaa vallitsevat sääolosuhteet ja ennuste suunnitellulle toiminta-ajankohdalle

2) Lennon valmistelussa tulisi:

 • arvioida UAS:n yleinen kunto ja varmistaa, että sen konfigurointi vastaa valmistajan käsikirjassa olevia ohjeita
 • varmistaa, että kaikki UAS:n irrotettavat komponentit ovat kunnolla kiinnitetty
 • varmistaa, että UAS:ään ja kauko-ohjausjärjestelmään  on asennettu viimeisin valmistajan julkaisema ohjelmistoversio
 • kalibroida UA:n kyydissä olevat laitteet, mikäli tarvetta
 • tunnistaa mahdolliset olosuhteet, jotka voivat vaarantaa suunnitellun UAS-operaation
 • tarkistaa, että akun tila on hyvä ja varaustaso riittävä
 • tarvittaessa päivittää paikkatietoisuusjärjestelmä ja  asettaa korkeusrajoitusjärjestelmä

3) Lennettäessä normaaleissa olosuhteissa tulisi:

 • käyttää valmistajan ohjekirjassa antamia menetelmiä, ja tutustua siihen, miten:
  • suorittaa lentoonlähtö tai -laukaisu
  • suorittaa vakaa lento:
   • leijua/pysyä paikallaan jos kyseessä multikopteri
   • suorittaa yhdenmukaisia laajoja käännöksiä
   • suorittaa yhdenmukaisia tiukkoja käännöksiä
   • suorittaa suoria lentoja tasaisella/muuttumattomalla korkeudella
   • muuttaa suuntaa, korkeutta ja nopeutta
   • seurata suunniteltua reittiä
   • UA saadaan palaamaan takaisin kauko-ohjaajaa kohti sen jälkeen, kun UA on sijoitettu sellaiselle etäisyydelle, josta sen suuntaa ei enää pysty päätellä (multikopterit)
   • suorittaa vaakasuuntaisia lentoja eri nopeuksilla (erityisen korkea nopeus tai erityisen hidas nopeus), jos kyseessä on kiinteäsiipinen UA
  • pitää UA kielto- ja rajoitusalueiden ulkopuolella, jos ei ole saatu erillistä lupaa tällaiselle alueelle lentämiselle
  • käyttää apuna ulkoisia vertailupisteitä UA:n etäisyyden ja korkeuden arviointiin
  • suorittaa kotiinpaluu automaattisesti tai manuaalisesti
  • suorittaa laskeutuminen tai paluu lähtöpaikkaan
  • suorittaa laskeutumismenetelmä ja keskeytetty lähestyminen, jos kyseessä on kiinteäsiipinen UA
 • Säilyttää riittävä etäisyys/porrastus esteisiin

4) Lennettäessä epänormaaleissa olosuhteissa tulisi:

 • hallita UAS:n lentoreitti epänormaaleissa tilanteissa 
 • hallita tilanne, jossa UAS:n paikannuslaitteet eivät toimi normaalistiHallita tilanne, jossa toiminta-alueelle tulee ulkopuolinen ihminen, ja tehdä vaadittavat toimenpiteet turvallisuuden säilyttämiseksi
 • hallita toiminta-alueelta poistuminen kuten on määritelty lentoa valmisteltaessa
 • hallita tilanne, jossa miehitetty ilma-alus tulee toiminta-alueen lähelle
 • hallita tilanne, jossa toinen miehittämätön ilma-alus tulee toiminta-alueelle
 • valita tilanteeseen sopivat oikeat suojakeinot/-mekanismit
 • selvitä tilanteesta, jossa jokin ulkoinen ilmiö vaikuttaaUA:n asentoon tai sijaintiin
 • ottaa UAS manuaalisesti hallintaan silloin,  kun automaattinen järjestelmä tekee tilanteesta vaarallisen
 • suorittaa kadotetun yhteyden (Loss of Link) menetelmät

5) Selvitykset ennen ja jälkeen lennon, sekä palaute:

 • Suorittaa UAS-operaation tarkastelu
 • Tunnistaa tilanteet, joissa poikkeamahavaintoilmoituksen tekeminen on välttämätöntä
Päivitetty