Bruksflyg med obemannade luftfartyg
 

Bruksflyg med obemannade luftfartyg

Bruksflyg med obemannade luftfartyg syftar på all annan verksamhet än sport- eller hobbyverksamhet. Till exempel RPAS-flygning i undervisningssyfte räknas som bruksflyg även om någon avgift inte tas ut för verksamheten.

 

Krav som gäller bruksflyg

Minimikraven:

 • Gör en elektronisk anmälan om användningen av ett fjärrstyrt luftfartyg och kom ihåg att uppdatera uppgifterna i anmälan ifall dina eller ditt luftfartygs kontaktuppgifter förändras. Anmälan kostar 20 euro per år.
 • Du ska skaffa en ansvarsförsäkring mot tredje parters skador. Försäkringen ska uppfylla kraven i förordningen (EG) nr 785/2004
 • Märk alla dina luftfartyg med ett klistermärke som innehåller ansvarspersonens namn och kontaktuppgifter.
 • Upprätthåll en logg över alla flygningar. Loggen ska innehålla de uppgifter som krävs enligt luftfartsföreskriften OPS M1-32 och den ska bevaras i minst 2 år.
 • Alla störningar där ett fjärrstyrt luftfartyg har varit inblandat, inklusive olyckor och allvarliga tillbud, ska rapporteras till Traficom. Rapporteringen leder inte till några rättsliga påföljder, utan störningarna behandlas enligt luftfartens ”Just Culture”-praxis.
 
 

Tilläggskrav som gäller flygning ovanför tätbebyggda områden:

 • Luftfartygets största tillåtna startvikt är högst 3 kg. 
 • Piloten har bekantat sig med området, säkerställt att anordningen tekniskt sett är i ordning och bedömt att flygningen kan genomföras på ett säkert sätt.

  Eller
 • Luftfartygets största tillåtna startvikt är 7 kg. 
 • Vid en nödsituation måste det vara möjligt att landa på så sätt att faran för utomstående personer eller deras
 • Utarbeta en skriftlig:
 • verksamhetsbeskrivning som innehåller uppgifter om verksamhetsområdet, verk-samhetstiden, luftfartygen och flyghöjderna som används;
 • säkerhetsbedömning som innehåller en riskidentifiering, en riskbedömning och en redogörelse över hur riskerna minskas;
 • verksamhetsanvisning för normal verksamhet och för verksamhet vid störningar. Anvisningen ska innehålla en beskrivning av nödvändiga åtgärder.
 • Bevara dessa skriftliga handlingar i minst 3 månader.
 • Anvisningar för hur man utarbetar en säkerhetsbedömning och verksamhetsanvisning hittar du i sidomenyn på denna webbsida.
 
 

Tilläggskrav som gäller flygning närmare än på 50 meters avstånd från en folksamling eller ovanför en folksamling:

 • Luftfartygets största tillåtna startvikt är 7 kg. Fallskärmens vikt räknas inte med i startvikten.
 • Vid en nödsituation måste det vara möjligt att landa på så sätt att faran för utomstående personer eller deras egendom är så liten som möjlig. Detta krav kan uppfyllas genom att använda ett tillvägagångssätt, säkerhetsutrustning eller båda.
 • Utarbeta en skriftlig:
 • verksamhetsbeskrivning som innehåller uppgifter om verksamhetsområdet, verk-samhetstiden, luftfartygen och flyghöjderna som används;
 • säkerhetsbedömning som innehåller en riskidentifiering, en riskbedömning och en redogörelse över hur riskerna minskas;
 • verksamhetsanvisning för normal verksamhet och för verksamhet vid störningar. Anvisningen ska innehålla en beskrivning av nödvändiga åtgärder.
 • Verksamhetsbeskrivningen, säkerhetsbedömningen och verksamhetsanvisningen ska lämnas till Traficom innan flygningarna inleds. Handlingarna kan skickas till registratorskontoret på adressen kirjaamo(at)traficom.fi. Skriv ”Anmälan om RPAS-säkerhetsbedömning” i e-postmeddelandets ämnesfält.
 • Anvisningar för hur man utarbetar en säkerhetsbedömning och verksamhetsanvisning hittar du i sidomenyn på denna webbsida.
 

Krav som gäller flygning utom synhåll (BVLOS):

 • Utarbeta en skriftlig:
 • verksamhetsbeskrivning som innehåller uppgifter om verksamhetsområdet, verk-samhetstiden, luftfartygen och flyghöjderna som används;
 • säkerhetsbedömning som innehåller en riskidentifiering, en riskbedömning och en redogörelse över hur riskerna minskas;
 • verksamhetsanvisning för normal verksamhet och för verksamhet vid störningar. Anvisningen ska innehålla en beskrivning av nödvändiga åtgärder.
 • Verksamhetsbeskrivningen, säkerhetsbedömningen och verksamhetsanvisningen ska lämnas till Traficom innan flygningarna inleds. Handlingarna kan skickas till registratorskontoret på adressen kirjaamo(at)traficom.fi. Skriv ”Anmälan om RPAS-säkerhetsbedömning” i e-postmeddelandets ämnesfält.
 • Du ska ansöka om luftrumsreservation minst 8 veckor innan verksamheten inleds. Efter detta kan området aktiveras en vardag före den första verksamhetsdagen. Genom luftrumsreservationen skapas ett tillfälligt farligt område. Över området publiceras en karta som varnar piloter och dessutom ger man ut ett NOTAM-meddelande.
 • För att ansöka om luftrumsreservation skicka en ansökan till adressen kirjaamo(at)traficom.fi.
 

Krav som gäller undantagsverksamhet, till exempel överskridande av vikt- eller höjdgränser:

 • Utarbeta en skriftlig:
 • verksamhetsbeskrivning som innehåller uppgifter om verksamhetsområdet, verk-samhetstiden, luftfartygen och flyghöjderna som används;
 • säkerhetsbedömning som innehåller en riskidentifiering, en riskbedömning och en redogörelse över hur riskerna minskas;
 • verksamhetsanvisning för normal verksamhet och för verksamhet vid störningar. Anvisningen ska innehålla en beskrivning av nödvändiga åtgärder.
 • verksamhetsanvisning för normal verksamhet och för verksamhet vid störningar. Anvisningen ska innehålla en beskrivning av nödvändiga åtgärder.
 • Skicka en ansökan om dispens tillsammans med verksamhetsbeskrivningen, säkerhetsbedömningen och verksamhetsanvisningen till adressen kirjaamo(at)traficom.fi. Skriv ”RPAS ansökan om dispens” i e-postmeddelandets ämnesfält. 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
Sidan uppdaterad 04.02.2019