EU:s drönarförordning
 

EU:s drönarförordning

EU:s drönarförordning (EU) 2019/947, som under lång tid varit under beredning, börjar tillämpas i Finland den 31 december 2020 enligt de övergångsperioder som anges i förordningen. Reglerna gäller fortfarande inte inomhusflygning.


Nästan alla operatörer och fjärrpiloter kommer genast att omfattas av registreringsskyldigheten och skyldigheten att iaktta geografiska UAS-zoner. Det är endast operatörer som har en drönare utan kamera med en vikt under 250 gram eller en drönare som enligt CE-märkningen är en leksak enligt leksakslagen som inte omfattas av registreringsskyldigheten.


Innehållet i EU:s drönarförordning behandlas närmare i utbildningsmaterialet för fjärrpiloter som ska avlägga ett teoriprov online och ett övervakat ytterligare teoriprov. Uppskattat publikationsdatum för utbildningsmaterialet och provet är i oktober.

EU:s drönarförordning i ett nötskal

I den öppna kategorin sker verksamheten alltid inom synhåll på under 120 meters höjd med en drönare under 25 kg. Drönaroperatören ska i regel registrera sig och fjärrpiloten ska i regel åtminstone avlägga ett teoriprov online.

I underkategori A1 tillåts flygning ovanför enstaka personer med lätta drönare. I kategori A2 tillåts något tyngre drönare, men verksamheten får inte ske ovanför människor. I kategori A3 sker verksamheten alltid långt från bosättning och människor. Därmed är det också möjligt att flyga med tyngre drönare. Närmare krav på drönare anges i tabellen nedan.

Öppen A1 Öppen A2 Öppen A3

CE-märkning: C0 och C1
Maxvikt: 900 gram

 

CE-märkning: C2

Maxvikt: 4 kg

 

CE-märkning: C2, C3 och C4 

Maxvikt: 25 kg

Flygning tillåten ovanför enstaka personer, men inte över folksamlingar Flygning tillåten på säkert avstånd från människor Flygning tillåten långt från människor och bebyggelse
Utbildningskrav:
Fjärrpiloten för en drönare på över 250 gram ska ha avlagt teoriprov online
Utbildningskrav:
Teoriprov online och ett övervakat ytterligare teoriprov
Utbildningskrav:
Teoriprov online

Om verksamheten inte är möjlig enligt reglerna i den öppna kategorin, ska den genomföras i den specifika kategorin, där operatören av det obemannade luftfartygssystemet antingen följer EASA:s standardscenario genom en anmälan eller genom att ansöka om operativt tillstånd för sin verksamhet hos Transport- och kommunikationsverket Traficom. Vid behandlingen av det operativa tillståndet ska sökanden presentera den planerade verksamhetens karaktär, en SORA-riskbedömning och metoderna för att minska riskerna till en godtagbar nivå. Transport- och kommunikationsverket Traficom kommer att publicera på förhand gjorda riskbedömningar för en viss typ av verksamhet som gör det lättare att ansöka om operativt tillstånd. Om en aktör inte kan följa EASA:s standardscenario eller enligt den riskbedömning som publicerats av Traficom, ska operatören göra en SORA-riskbedömning av sin verksamhet som gör det möjligt att ansöka om operativt tillstånd. Man kan bekanta sig med utbildningskraven för fjärrpiloter gällande den specifika kategorin i en separat anvisning. En länk till anvisningen kommer att finns i slutet på denna sida genast när anvisningen publicerats.

Om verksamheten omfattar flygning ovanför folksamlingar, transport av människor eller transport av farliga ämnen, ska verksamheten genomföras i den certifierade kategorin. Förberedelserna av denna pågår fortfarande. Standarderna för den certifierade kategorin har ännu inte publicerats, så i praktiken är det ännu inte möjligt att få tillstånd för denna kategori.

Modellflygklubbar kan ansöka om tillstånd för att i enlighet med tillståndet avvika från kraven i den öppna kategorin. För att dessutom möjliggöra modellflygverksamhet kommer man att inrätta geografiska UAS-zoner där mer liberala regler än i den öppna kategorin är tillåtna, t.ex. vad gäller flyghöjden.

Övergångsperioder för olika aktörer

De som utför bruksflyg och som gjort en anmälan om användning av fjärrstyrda luftfartyg får fortsätta enligt 3 kap. i den nu gällande nationella luftfartsföreskriften OPS M1-32 till och med den 1 januari 2022. Eventuella dispenser förblir också i kraft enligt den giltighetstid som antecknats i tillståndet.

Piloter av drönare/modellflygplan i flygklubbar kan fortsätta enligt 4 kap. i den nationella luftfartsföreskriften OPS M1-32 fram till den 1 januari 2023. Enligt definitionen i EU:s drönarförordning gäller denna övergångsperiod uttryckligen klubbverksamhet och därmed inte dem som flyger på egen hand. Utöver luftfartsföreskriften ska den som idkar klubbverksamhet också följa klubbens anvisningar och regler för att verksamheten ska kunna anses ske inom ramen för klubbverksamheten.

De som flyger drönare/modellflyg på egen hand börjar följa EU:s drönarförordning så snart den träder i kraft den 31 december 2020. För deras del finns det ingen övergångsperiod i EU:s drönarförordning. Däremot omfattas de även av de flygspecifika övergångsperioder som anges nedan.

Övergångsperioder för olika drönare

Utöver de ovan nämnda övergångsbestämmelserna för aktörer innehåller EU:s drönarförordning även övergångsperioder för drönare. Alla som bedriver verksamhet inom ramen för EU:s drönarförordning kan utnyttja dessa övergångsperioder. Under övergångsperioden kan de som följer OPS M1-32 iaktta de viktgränser som anges i den. De viktgränser som räknas upp här gäller för drönare som inte är CE-märkta enligt EU:s drönarförordning (EU) 2019/945.

Drönare som väger mindre än 250 gram får användas enligt villkoren i kategorin Öppen A1 även efter övergångsperioderna. Fjärrpiloten ska bekanta sig med drönarens bruksanvisning, men det är inte nödvändigt att avlägga teoriprovet online, även om det rekommenderas.

Drönare som väger mindre än 500 gram får användas enligt villkoren i kategorin Öppen A1 fram till den 1 januari 2023. Fjärrpiloten ska bekanta sig med drönarens bruksanvisning, men det är inte nödvändigt att avlägga teoriprovet online, även om det rekommenderas.

Drönare som väger mindre än 2 kg får användas på minst 50 meters horisontellt avstånd från människor efter utfört teoriprov online samt ett övervakat ytterligare teoriprov.

Drönare som väger mindre än 25 kg får användas enligt villkoren i kategorin Öppen A3 även efter övergångsperioden. Fjärrpiloten ska avlägga teoriprov online.

 

 
 

 

Sidan uppdaterad 12.06.2020