EU dronesäännöt
 

EU:n droneasetus

Pitkään valmistelussa ollutta EU:n droneasetusta (EU) 2019/947 aletaan soveltaa Suomessa asetuksessa olevien siirtymäaikojen mukaisesti 31.12.2020. Edelleenkään säännöt eivät koske sisätiloissa tapahtuvaa lentämistä.


Lähes kaikkia käyttäjiä ja kauko-ohjaajia tulee koskemaan heti sovellettavaksi tulosta alkaen rekisteröintivelvollisuus ja velvollisuus noudattaa UAS ilmatilavyöhykkeitä. Rekisteröintivelvollisuuden ulkopuolelle jäävät vain käyttäjät, joilla on alle 250 gramman painoinen kameraton drone tai drone, joka on CE merkinnän mukaan Lelulain mukainen lelu.


Tarkemmin EU:n droneasetuksen sisältöä käydään läpi koulutusmateriaalissa, jonka perusteella kauko-ohjaajat voivat suorittaa verkkotentin ja valvotun lisäteoriakokeen. Koulutusmateriaalin ja verkkotentin arvioitu julkaisuajankohta on lokakuussa.

 

EU:n droneasetuksen siirtymäajan vaatimukset, sääntöpeli

Alla olevan linkin takaa voit ladata siirtymäajan sääntöjä selventävän pelin. Peli on powerpoint-tiedosto, missä valitsemalla vastauksen kysymyksiin saat tietää mitä sinulta edellytetään lennättäessäsi dronea/lennokkia EU-asetuksen siirtymäaikana 1.1.2021 - 1.1.2023.

Siirtymäsääntöpeli

 

EU:n droneasetus pähkinänkuoressa

Avoin kategoriassa toiminta tapahtuu aina näköyhteydessä, alle 120 metrin korkeudella, alle 25 kg:n dronella. Dronen käyttäjän on pääsääntöisesti rekisteröidyttävä ja kauko-ohjaajan suoritettava pääsääntöisesti vähintään verkkotentti.


Alakategoriassa A1 sallitaan yksittäisten ihmisten päällä lentäminen kevyillä laitteilla. Kategoriassa A2 sallitaan hieman raskaampien dronejen käyttö, mutta toiminnan on tapahduttava sivussa ihmisistä. Kategoriassa A3 toiminta tapahtuu aina kaukana asutuksesta ja ihmisistä. Tällöin toiminta on mahdollista myös raskaammilla droneilla. Tarkemmat dronejen vaatimukset alla olevassa taulukossa.

Avoin A1 Avoin A2 Avoin A3
CE merkinnät: C0 ja C1
Maksimipaino: 900 grammaa
CE merkinnät: C2
Maksimipaino: 4 kg
CE merkinnät: C2, C3 ja C4
Maksimipaino: 25 kg
Lentäminen sallittu yksittäisten ihmisten yli, mutta ei ihmisjoukkojen päällä Lentäminen sallittu turvallisella etäisyydellä ihmisistä Lentäminen sallittu kaukana ihmisistä ja asutuksesta
Koulutusvaatimus:
Yli 250 gramman laitteen kauko-ohjaajan tulee olla suorittanut verkkotentti
Koulutusvaatimus:
Verkkotentti ja valvottu lisäteoriakoe
Koulutusvaatimus:
Verkkotentti

 

Jos toiminta ei ole mahdollista avoimen kategorian säännöillä, tulee se toteuttaa erityinen kategoriassa, missä miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjä toimii joko EASA:n julkaiseman vakioskenaarion mukaisesti ilmoituksella tai hakemalla omalle toiminnalleen toimintaluvan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta. Toimintalupaa käsitellessä hakijan tulee esitellä suunnitellun toiminnan luonne, SORA riskiarvio ja riskinvähentämiskeinot, jonka perusteella riskien taso saadaan vähennettyä hyväksyttävälle tasolle. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tulee julkaisemaan ennalta tehtyjä riskiarvioita tietyn tyyppiselle toiminnalle, joiden perusteella toimintaluvan hakeminen on helpompaa. Jos toimija ei pysty toimimaan EASA:n julkaiseman vakioskenaarion mukaan tai Traficomin julkaiseman ennalta tehdyn riskiarvion mukaan, tulee hänen tehdä toiminnastaan SORA riskiarvio, jonka perusteella toimintalupaa voi hakea. Erityinen kategoriaa koskeviin kauko-ohjaajan koulutusvaatimuksiin voi tutustua erillisestä ohjeesta, johon ilmestyy linkki tämän sivun loppuun heti ohjeen julkaisun jälkeen.

Jos toimintaan liittyy ihmisjoukkojen päällä lentämistä, ihmisten kuljettamista tai vaarallisten aineiden kuljettamista, toiminta tulee toteuttaa sertifioitu kategoriassa, minkä osalta valmistelut ovat vielä keskeneräisiä. Sertifioitu kategoriaan liittyviä standardeja ei ole vielä julkaistu, joten luvan saaminen tähän kategoriaan ei vielä ole käytännössä mahdollista.

Lennokkikerhot voivat hakea itselleen lupaa, jonka nojalla voidaan luvan mukaisesti poiketa avoimen kategorian vaatimuksista. Lisäksi lennokkitoiminnan mahdollistamiseksi tullaan perustamaan UAS ilmatilavyöhykkeitä, joilla sallitaan avoimen kategorian sääntöjä väljemmät säännöt esim. lentokorkeuden osalta.

 

Eri toimijoita koskevat siirtymäajat

Lentotyötä tekevät ilmoituksen kauko-ohjatun ilma-aluksen käyttämisestä tehneet saavat jatkaa nykyisin voimassa olevan kansallisen ilmailumääräyksen OPS M1-32 luvun 3 mukaisesti vielä 1.1.2022 asti. Mahdolliset poikkeusluvat pysyvät myöskin voimassa lupaan kirjatun voimassaolon mukaisesti.

Lennokkikerhoissa harrastavat dronen/lennokin lentäjät voivat jatkaa kansallisen ilmailumääräyksen OPS M1-32 luvun 4 mukaisesti 1.1.2023 asti. EU:n droneasetuksessa tämä siirtymäaika on määritelty koskemaan nimenomaan kerhoissa tapahtuvaa toimintaa, joten itsekseen harrastavia tämä siirtymäaika ei koske. Ilmailumääräyksen lisäksi kerhossa harrastavan on noudatettava myös oman kerhonsa ohjeita ja sääntöjä, jotta toiminnan voidaan katsoa tapahtuvan kerhotoiminnan puitteissa.

Itsekseen harrastavat dronen/lennokin lentäjät alkavat noudattaa EU:n droneasetusta heti sen tullessa sovellettavaksi 1.1.2021. Heidän osaltaan EU:n droneasetuksessa ei ole siirtymäaikaa. Seuraavassa kappaleessa esitetyt laitekohtaiset siirtymäajat koskevat kuitenkin myös heitä.

 

Erilaisia laitteita koskevat siirtymäajat

Edellä mainittujen toimijoita koskevien siirtymäsäännösten lisäksi EU:n droneasetuksessa on myös laitteita koskevia siirtymäaikoja, joita voivat hyödyntää kaikki EU:n droneasetuksen puitteissa toimintaa harjoittavat. OPS M1-32 mukaan toimivat voivat siirtymäaikana noudattaa siinä määriteltyjä painorajoja. Tässä luetellut painorajat koskevat niitä laitteita, jotka eivät ole CE merkitty EU:n droneasetuksen (EU) 2019/945 mukaisesti.

Alle 250 gramman painoista dronea saa käyttää Avoin A1 kategorian ehtojen mukaisesti myös siirtymäaikojen jälkeen. Kauko-ohjaajan tulee tutustua laitteen käyttöohjeeseen, mutta verkkotentin suorittaminen ei ole välttämätöntä, vaikkakin suositeltavaa.

Alle 500 gramman painoista dronea saa käyttää Avoin A1 kategorian ehtojen mukaisesti 1.1.2023 asti. Kauko-ohjaajan tulee tutustua laitteen käyttöohjeeseen, mutta verkkotentin suorittaminen ei ole välttämätöntä, vaikkakin suositeltavaa.

Alle 2 kg:n painoista dronea saa käyttää vähintään 50 metrin vaakasuoralla etäisyydellä ihmisistä, kun on suorittanut verkkotentin lisäksi myös valvotun lisäteoriakokeen.

Alle 25 kg:n painoista dronea saa käyttää Avoin A3 kategorian ehtojen mukaisesti myös siirtymäaikojen jälkeen. Kauko-ohjaajan tulee suorittaa verkkotentti.

 

EU droneasetus on luettavissa täällä täytäntöönpanoasetus (EU) 947/2019 lentotoiminnan säännöistä sekä delegoituasetus (EU) 945/2019 markkinalainsäädännöstä.

 

 

Dronejen rajoituksia Avoimessa kategoriassa tulevan EU-dronelain siirtymäkaudella 1.1.2021 – 1.1.2023

A1

Dronen maksimipaino 500 g

A2

Dronen paino 500 g - 2 kg

A3

Dronen paino 500g - 25 kg

Lentäminen sallittu myös tiheästi asutuilla alueilla satunnaisten ihmisten, mutta ei ihmisjoukkojen päällä.

 

Ei koulutusvaatimusta

Lennot sallittu tiheästi asutuilla alueilla turvallisella etäisyydellä ihmisistä.

 

Verkkoteoriakoe + lisäteoriakoe

Lennot harvaan asutuilla alueilla kaukana lentokentistä.

 

Verkkoteoriakoe

Dronejen rajoituksia Avoimessa kategoriassa tulevan EU-dronelain siirtymäkauden jälkeen 1.1.2023-

A1

Dronen maksimipaino 900 g

CE merkinnät: C0 ja C1

A2

Dronen maksimipaino 4 kg

CE merkinnät: C2

A3

Dronen maksimipaino 25 kg

CE merkinnät: C2, C3, C4

Lentäminen sallittu myös tiheästi asutuilla alueilla satunnaisten ihmisten, mutta ei ihmisjoukkojen päällä.

Lennot sallittu tiheästi asutuilla alueilla turvallisella etäisyydellä ihmisistä.

Lennot harvaan asutuilla alueilla kaukana lentokentistä.

Dronen paino alle 250g:

Ei koulutusvaatimusta

 

Dronen paino 250 – 900 g:

Verkkoteoriakoe

Verkkoteoriakoe + lisäteoriakoe

Verkkoteoriakoe

Luvasta vapaassa toiminnassa sallitaan 1.1.2023 jälkeen vain CE merkittyjä droneja edeltävän taulukon mukaisesti.

 

Tiivistelmä markkinalainsäädännön 945/2019 laitevaatimuksista

CE-merkintä C0 C1 C2 C3 C4
Paino alle 250 g alle 900 g alle 4 kg alle 25 kg alle 25 kg
Nopeus alle 19 m/s alle 19 m/s - - -
Etätunnistus - kyllä kyllä kyllä -
Ilmatila-varoitukset - kyllä kyllä kyllä -
”Palaa kotiin” toiminto - kyllä kyllä kyllä -
Lentokorkeuden rajoitin kyllä kyllä kyllä kyllä -
Autopilotti kyllä kyllä kyllä kyllä kielletty

C0, C1 ja C2 luokan droneilla saa lentää tiheästi asutuilla alueilla noudattaen lain rajoituksia. C3 ja C4 luokan droneilla saa lentää vain harvaan asutuilla alueilla.

Kaikissa luokissa lisää tarkempia teknisiä vaatimuksia, mutta tässä näkyvimmät luokkien väliset erot.

Tarkat vaatimukset delegoidun asetuksen (EU) 2019/945 liitteessä

Myös itserakennetut laitteet ja vanhat dronet jotka eivät täytä näitä CE merkintöjä ovat vielä sallittuja seuraavissa tilanteissa:

1. alle 250 g painavilla laitteilla saa lentää tiheästi asutuilla alueilla

2. alle 25 kg painavilla laitteilla saa lentää harvaan asutuilla alueilla.

 

 

 

 

 

 

-

 

 
 

 

Sivu päivitetty 17.06.2020